همپُرسی (دیالوگ) بنیاد ِ فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران

همپُرسی (دیالوگ) بنیاد ِ فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران
منوچهرجمالی

«پژوهشی در باره فرهنگ زن‌خدائی ایران پیش‌ از میترا و زرتشت»

خواندن این کتاب را با «دل وجان» به همه‌ی دوستان توصیه می‌کنم. در بخش «کتاب» آنرا خواهید یافت. برای دوستان گرامی در ایران که با دانلود آن دشواری دارند، درصورت نیاز، با شادی ایمیل می‌کنم.