• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

زن، زندگی، آزادی، جمهوری ایرانی

« دروغ »

به معنای «  اصل ضدِ زندگی » است

نه به معنای « گفتار ِنا راست و کـذ ب »

 دروغ، به معنای « دریدن، وازهم شکافتن

وازهم پاره کردن ِجـان و خـرد » است

 

حکومت ضحاکی با کشتار مردمان ایران، اصل آزردن جان وخرد انسان، اصل دروغ است

حکومت ضحاکی با کشتار مردمان ایران، اصل ضدِ زندگی است،

همه ایران‌زمین، امروز در آتش «رحمت اسلامی» می‌سوزد و اما به پیکار خود با حکومت ضحاک زمانه و اوباشان او،در درون و بیرون از میهن، ادامه می‌دهد و پیش می‌رود تا ازسرچشمه این اصل ضدِ زندگی رهایی یابد

 

زن، زندگی، آزادی، جمهوری ایرانی

!درود به ملت ایران، درود به فرانک‌ها و کاوه‌های ایران ‌زمین

رهایی ایران از قساوت و خونریزی حکومت ضحاکی، به کوشش و تلاش همین فرانک‌ها و کاوه‌های ایران، در افق ایران زمین پدیدار خواهد گشت

زن، زندگی، آزادی، جمهوری ایرانی

ر. ایرانی