فاجعه انقلاب اسلامی

«« فاجعه انقلاب اسلامی »»

«« بیش از نیم قرن درایران، « روشنفکر» به کسی گفته می‌شد که « موءمن به ایدئولوژی مارکسیسم » بود که « ادعای اینهمانی داشتن با علم و حقیقت » را می‌کرد. در واکنش با این روشنفکر، « روشنفکر دینی » پیدایش یافت که ادعای اینهمانی اسلام را با علم و حقیقت می‌کرد. و این دو گونه روشنفکری به یک اندازه، بی‌زار از تفکرآزاد و دشمن سرسخت آزادی خرد انسانی بودند. انقلاب اسلامی، پیایند این دوگونه روشنفکری بود.

 از این رو مسئله بنیادیِ باز‌‌زائی فرهنگی ایران، آزادی ازاین دوگونه روشنفکریست.
فرهنگ ایران، برپایه‌ی خردی بنا می‌شود که تابع ایمان به هیچ آموزه‌ای نمی‌گردد که خود را بنام علم و حقیقت و تنها راه راست، فراسوی حق خردِ انسان به شک ورزی می‌نهد.

 خرد آزاد، اندیشیدن انسان را استوار بر « روش پژوهش دائمی » می‌سازد، نه برپایه‌ی ایمان به آموزه‌ای که ادعای انحصاری اینهمانی با علم و حقیقت دارد. خرد ِ آزاد انسان، پشت به « هـمه‌دانی » در همه‌ی اشکالش می‌کند.
 علمی، علمست که همه چیز را نمی‌داند و ندانستن را، سرآغاز پژوهش می‌داند. برای خرد آزاد، نه آموزه‌ای وجود دارد که دانش همه چیزها در آنست، و نه کتابی و خدائی را می‌شناسد که حافظه کل علومست و بی‌نیاز از نو اندیشیدنست. آن دانستنی که همیشه با نادانستنی، گره خورده است، بنیاد آزادی خرد است.
 هردانشی، باید نادانی‌هائی بیآفریند و بیابد که نیاز به پژوهش دارند. هرچه را خرد آزاد روشن می‌کند، با آن تاریکی‌هائی نیزمی‌آفریند که زایشگاه پژوهش‌های تازه‌اند. آموزه‌ای که فقط روشن می‌کند و تاریکی جستجو‌انگیز نمی‌آفریند، نازاسازنده خرد انسانیست. »»

 

از زنده یاد پهلوان منوچهر جمالی

 

 

 

 

شیپور را نمی بایست از دهانه گشادش نواخت،

 آقای زراعتی گرامی،

نمیدانم چرا شما مسئولیت و خویش‌کاری «روشنفکران» را از حکومت اسلامی و آخوندها، انتظار می‌کشید؟

عطار با آوردن داستان «قصاص»، در واقع زیرآب حکم قتل را زده است و با اسلام، مرزبندی فرهنگ ِایرانی را نشان داده است. افسوس که «روشنفکر» ایرانی بیش از حد «علمی و پیشرفته» فکر می‌کند و فرهنگ ایران و این دست آثار را ارزشی نمی نهد!
وگرنه یقینا، ایران امروز چنین نمی‌بود و آخوند بر ایران قدرت نمی‌راند.

گستاخی مرا به بزرگی خویش نادیده گرفته، و به خواندن و آشنایی با فرهنگ خویش ادامه دهید شاید شما بتوانید تلنگری به دوستان زده و به خیزش رستاخیز فرهنگی ایران یاری نمایید.

ر. ایرانی