نویسنده‌ی گرامی آقای محمدعلی مهرآسا:

نویسنده‌ی گرامی آقای محمدعلی مهرآسا:

 

بدرستی آورده‌اید که «سی و چهار سال زمان کمی برای شناخت یک رژیم…» پرسش اصلی از نگاه من از از تحصیلکرده‌گان ایرانی (معروف به روشنفکران) است که در این سی و چهار سال زمان چه اندیشه‌ای از خود به ارمغان آورده‌اند تا ملت را به خود جذب نموده و بالطبع از آخوند دور نمایند؟ این نوشته شما و دیگران به همین سبک، که هر روزه و هفتگی منتشر می‌شوند، بیانگر چون و چرای دوام حکومت آخوندیست، چرا که جز نق‌زدن و هیاهو کردن، حرفی برای گفتن ندارید و مشکل بتوان نامی برایش نهاد!!

آخر شما و دیگرانی که از جبهه‌ملی و زنده‌یاد مصدق می‌نویسید، چرا با تکیه به فرهنگ ایرانی به پیکار آخوند نمی‌پردازید؟ فرهنگ ایران تنها نیروئی است که میتواند با حکومت آخوندی مقابله و پیکار کند و تنها نیاز دارد به گروهی از ایرانیان میهن‌دوست ِ پای‌بند و نه «چند نبش»، که با استواری و بر شالوده فرهنگ ایرانی و شعار «جمهوری ایرانی»، مقاومت و بسیج مبارزه‌ی مردم ایران را سازمان دهند و تا این سرزمین از نو زنده گردد. ایران هنوز چشم انتظار این فرزندانش هست نه مشتی انشاء‌نویس هفتگی! پیروز باشید

ر. ایرانی

وبلاگ ارتای خوشه