• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

همپُرسی (دیالوگ) بنیاد ِ فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران

همپُرسی (دیالوگ) بنیاد ِ فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران
منوچهرجمالی

«پژوهشی در باره فرهنگ زن‌خدائی ایران پیش‌ از میترا و زرتشت»

خواندن این کتاب را با «دل وجان» به همه‌ی دوستان توصیه می‌کنم. در بخش «کتاب» آنرا خواهید یافت. برای دوستان گرامی در ایران که با دانلود آن دشواری دارند، درصورت نیاز، با شادی ایمیل می‌کنم.

«فرهنگ ایران» زرتشتی‌گری نیست

دوست گرامی با درود فراوان بر شما ودیگر دوستانی که شاید این پرسش شما، درذهن آنها نیزپدید آمده باشد این چند سخن را می‌آورم. پیشآپیش ازشما دوستان سپاسگزارم.
ایران درحال زایش و از نوبرخاستن است، خوشبختانه تلاش و زحمات اندیشمندان فرهنگ ایران، بویژه استاد جمالی  که این تخم سخن را کاشت به  جوانه و شکفتن می‌نشیند. البته همانند هرگیاهی درآغاز نیازمند مراقبت و دورنگه‌داشتن گیاه‌های کناری روئیده می‌باشد. همان‌گونه که بدرستی اشاره نموده‌اید، جوانان ایران‌زمین به فرهنگ ایران کشیده می‌شوند وزرتشت بخشی (ونه همه‌ی فرهنگ ایران) ازاین فرهنگ است. همان‌گونه که کوروش و هخامنشیان و … همه ما اکنون «رو در‌ رو» با شریعت اسلام و نبرد یک فرهنگ با ضد‌فرهنگ قرار داریم، پس این بردوش شما ومن ودیگر روشنگران میهن‌دوست و دلسوز است که با بردباری کژ‌راه، تفاوت و یا انحرافات را برجسته نموده و گوهرآزادی ومهر را دراین راست‌منشی بیان و ابرازنمائیم. نباید فراموش کرد که راه دراز است و مساله ما پدید آوردن امکان شکفتن و برپایی جامعه‌‌ایست برپایه خرد مردمان ونه آوردن شریعتی دیگر هرچند  بنام «زرتشت»! ما ایرانیان یکبار این اهورامزدای ِ زرتشتی ( وپیش ازآن میتراس خدای قربانی‌خونی=ضحاک) را از ایران بیرون راندیم، واکنون در پیکاربیرون راندن «الله»، نمی‌بایست او را دوباره با مشتبه‌سازی با فرهنگ اصیل ایران بر خود تحمیل گردانیم.

با سپاس رضا ایرانی

روزششم ماه فروردین، روز زن‌خدا « خرداد »

از استاد منوچهر جمالی:

«« روزششم ماه فروردین، روز زن‌خدا « خرداد» است که پیکریابی «آرمان ِسعادت وخوش‌زیستی درگیتی و امید» می‌باشد، و« نوروز بزرگ» خوانده می‌شود. دراین روز، بهمن ( هوشنگ= خردبنیاد ونوآور و شاد و قانونگذارانسانی) پدیدار شد. این روز روزیست که جم، نخستین انسان ایرانی، جهان را بی‌بیم و بی‌رزم کرد.  روزیست که فریدون، اندیشه داد را درسراسر جهان، واقعیت بخشید،  و روزیست که سام نریمان که خدای ایران،  سیمرغ، خدای مهر را شناخت، ازسردرجهان به خدائی خواهد نشست، و زرتشتیها، این روز را زادروز زرتشت ساخته‌اند که هیچکس نمی‌داند درکجا و کی زاده شده است.»»

« از نوروز، نوروز سر‌دادن‌ها! »

 «می‌توان پوشید چشم، از هر چه می‌آید به چشم
آنچه نتوان چشم ازآن پوشید، بیداری بود»
«
صائب»

این روزها همه از نوروز و چهارشنبه‌سوری می‌نویسند و سخن می‌رانند. همه می‌گویند که «نوروز» برای همه است از‌هر‌ بینش و اعتقادی، از هر مرام‌و دین‌و مذهبی. «نوروز» جشنی‌است که کشور‌و نژاد‌و رنگ‌و جنس وزبان نمی‌شناسد.  این سخنی است بسیار درست و بجا.
پرسش‌من اینستکه بنابراین، آیا چنین فرهنگی که «نوروز» را به همه‌ی مردمان‌گیتی «ورای کُفر و دین» (=ورای عقاید ‌وایدئولوژی‌ها) هدیه نموده است،نمی‌بایست اکنون آرمان و ایده‌آل روشنفکران‌مان قرار گیرد و سراندیشه‌هایش بنیان فرهنگ‌سیاسی ایران و منش ِ‌ایرانی را معین سازد؟

براستی ما بدنبال چه هستیم و چه چیزی را جستجو می‌کنیم؟

انسان ایرانی از همان نخستین آذرخش‌ پیدایش فرهنگ‌اش و جوشش‌وتراوش اندیشه‌اش، همواره   «زندگی» را «مقدس» می‌دانست و نگاهبانی و رفع هرگونه گزند را از زندگی ِ مردمان، خویشکاری هر فردی در اجتماع می‌دانست. این بود که آغاز «زندگی» در گیتی، در زمان «زایش وپدیداری وشکُفتن» بود، و جشن و شادی و پای‌کوبی و دست‌افشانی، پیآیند آن.

«جهان ِپس از مرگ، و آخرت، بهشت و دوزخ»، پرداخته‌ی اندیشه‌های ِادیان نوری-ابراهیمی است که با وارونه‌سازی مفهوم «زمان»، سپس پدیدار گشته است و جلوتر معناومفهومی برای ایرانی نداشته است. آیا با زنده‌ و بسیج ساختن این فرهنگ اصیل‌ایرانی، ما باز نیازی به «سکولاریزم» غربی خواهیم داشت؟
چرا باید همیشه، در «شریعت اسلام» بدنبال راه حل برای مسائل و معضلات جامعه خود باشیم؟ و همه چیز را در آن جستجو نمائیم؟ آیا همه‌ی تباهی‌ها از همین شریعت و تیغ ِبرنده‌اش ناشی نگشته است؟

اگر با نگاهی ژرف بنگریم، خواهیم دید همه آنچه را روشنفکران ایرانی بنام سکولاریزم و حقوق‌بشر، فریاد می‌کنند، فرهنگ اصیل ایران در خود حمل می‌کند و دارد. آنهم نه نیمه کاره‌و بریده ویا بطرز منفی همانند اروپا!

براستی « نوروزِ » فرهنگ ایرانی برای همه‌ی مردمان گیتی‌است. اما این تنها  جشن«نوروز» نیست که چنین نقشی را ایفا می‌کند، که همه‌ی فرهنگ اصیل ایرانی و اندیشه‌هایش برای شادی زندگی و هم‌زیستی همه مردمان گیتی‌ پدیدار و استوارگشته است. برترین ارزش ازنگاه فرهنگ ایرانی، زندگی درگیتی و زندگی ِ زمانی، ومهرورزی بدان بود. آرمان فرهنگ ایرانی، بر پایی جشن همگانی  در گیتی برای همه مردمان بوده و هست. زیستن درگیتی بدور از هرگونه آزار وگزندی، نیازمند جشن است. دراین جشن زندگی همگانی‌است که همه مردمان با هم، انباز‌وشریک و برابر می‌گردند. زیرا که «جان» همه «مقدس» است و این «جان»  پایه و اساس این برابریست. این بود که نام خدای ایران «جشن‌ساز» بود. در این فرهنگ، وابسته‌بودن و داشتن «ایمان» به دین و آموزه‌ای، حزب ودسته‌ای، قوم وزبانی‌و یا جنسی، حق ویژه‌ای برای کسی ایجاد نمی‌کندو اساسا نیازی به «ایمان»، به عهد‌و میثاق‌بستن نیست!

 آیا زمان آن فرا نرسیده که فرهنگ اصیل ایران شالوده حکومت و جامعه ما گردد؟ آیا این تنها پیوند اجتماعی ما ایرانیان نیست که همانند چتری گسترده، ما را با هرنوع مرام و اندیشه‌ای دربرگرفته و بهم هم‌بسته می‌سازد؟ آیا بانگ «جمهوری ایرانی» که درایران نواخته گردیده، همین را به‌ما نمی‌گوید؟
آیا نمی‌بایست این سراندیشه‌ی ارزشمند، یعنی‌« زندگی، مـُقـدس است. خدا هم حق ندارد حکم قتل واعدام بدهد » بنیاد هم‌بستگی و اتحاد همه‌ی ایرانیان، با هرگونه اندیشه‌ومرامی، عقیده‌و مذهبی، هرگونه قوم وجنس وزبانی قرار گیرد و پایبندی و تعهد به‌آن میزان و سنجه شناخت، از همه احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مدعی آزادی‌خواهی و حقوق بشر گردد؟

رضا ایرانی