• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«« حکومت برپایه‌ی خرد انسانی=حکومتی همیشه اصلاح‌پذیر»»

«« حکومت برپایه‌ی خرد انسانی=حکومتی همیشه اصلاح‌پذیر»»

اصطلاح « اصلاحات»،  کی وکجا، معنا دارد؟

چه چیز را دراجتماع میتوان اصلاح کرد؟

چرا دموکراسی، نظام وقانون ِهمیشه اصلاح پذیراست؟

حکومتی که برشالوده‌ی « حقیقت» گذارده شود، 

راه به اصلاحات را می‌بندد.

حقیقت را کسی حق ندارد، اصلاح  کند

نورمطلق را نمی‌شود نورانی‌ترکرد

اگرگفته شود که از یک حقیقت، هرانسانی می‌تواند برداشت دیگری داشته باشد، آنگاه آن حقیقت ، هرچند به حسب ظاهر، تابع « خردانسانی » می‌شود، ولی خرد انسانی همیشه مجبور به تاءویل آن حقیقت می‌گردد، و باز راه برآزادی ِخردِ انسانی،  بسته می‌گردد.

ولی همیشه تفسیرو تاویل ِهرچه حقیقت شمرده می‌شود، درانحصارمرجع قدرتی درمی‌آید،

و راه آزادی ِخرد برای برداشت‌های تازه،  بسته می‌گردد.

فقط حکومتی که برشالوده‌ی « خرد‌ ورزیِ آزادِ انسانی» گذارده می‌شود، راه را به آزمایش و اشتباه و حق توانائی به تصحیح  و اصلاح  می‌گشاید.

ما حکومت برپایه خرد انسانی می‌خواهیم.

شعار« جدائی دین ازحکومت» برای ایران، نابسا هست.

از زنده یاد پهلوان منوچهر جمالی