• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

آگاهبود ِتاریخی یا دانش‌ ِمسخ شده‌ ؟

برای اندیشیدن از « استاد جمالی»

«« یکی، تاریخ را برای تجلیل دین و ایدئولوژیش و دفاع از آن، مسخ می‌کند،
یکی تاریخ را برای تجلیل ملتش و دفاع از آن مسخ می‌کند،
یکی تاریخ را برای تجلیل طبقه‌اش و دفاع از آن مسخ می‌کند،
و یکی، تاریخ را برای تجلیل نژادش و دفاع از آن، مسخ می‌کند، و «چنین آگاهبودِ تاریخی» است، که علم و حقیقت شمرده می‌شود.
پس حقیقت و علم، دانش‌های مسخ شده‌اند.»»