فرهنگ ایران درمقابل شریعت‌ اسلام

برای اندیشیدن از « استاد جمالی»


  • در فرهنگ ایران، خدا، دگردیسی به گیتی می‌یابد‌، تا به مهـــــر خود پیکر بدهد.

در اسلام، الله دنیا را خلق می‌کند، تا قـــدرت خود را واقعیت بدهد.

  • در فرهنگ ایران، جان انسان، آتش ‌است (آتش جان). این بیان فطرتِ آزادِ انسان می‌باشد.

آتش، در روشن‌شدن (افروختن) به خود، صورت می‌دهد، و هیچکس نمی‌تواند به او صورت بدهد.
الاهان قدرتمند، هنگامی حاکم بر انسان می‌شوند، که به او صورتی که می‌خواهند بدهند. از این رو محمد، آتش جان انسان را ابلیس ساخته است.