• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«برای آغازی نوین در فلسفه ایران»

«« در خدا و حقیقت و آرمان، امکانات بی‌نهایت برای فریب‌دادن مردم هست. مردم را همیشه می‌توان با خدا و حقیقت و آرمان فریفت و فریبندگان، هیچ‌گاه امکان فریفتن مردم با خدا و حقیقت و آرمان را از دست نمی‌دهند. هر فریبنده‌ای، برای ادامه فریب دادن، باید فریب خود را عوض کند، ولی با خدا و حقیقت و اید‌ه‌آل، نیازی به تعویض فریب نیست.
خشم از فریبندگان (آخوندها، ایده‌آلیست‌ها، مقتدران و قدرت‌خواهان) و یأس از فریب‌ خوردگی، نه مردم را از فریب خوردن دوباره باز می‌دارد، و نه آخوند‌ها و مقتدران و ایده‌آلیست‌ها را از فریفتن دوباره باز می‌دارد.
با خدا و حقیقت و آرمان، می‌توان همیشه بطور دیگر، همان فریب‌خوردگان گذشته را از نو فریفت. پس از هر فریبی نیز، خدا و حقیقت و آرمان، مانند نخستین روز، پاک یا معصوم می‌مانند. بدبینی به فریبندگانی که با خدا و حقیقت و آرمان، ما را فریفته‌اند، بدبینی به خدا و حقیقت و آرمان نیست.»»

از «پهلوان منوچهر جمالی»