• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

نگاهی به نوشته‌های انشاءنویسان ایرانی(معروف به «روشنفکر»)

 نگاه کنید به تیتر نوشته‌های انشاءنویسان ایرانی معروف به «روشنفکر»، تازه این‌ها تنها از سایت «اخبار روز » گرفته شده است. باز هم می‌پرسید چرا حال و روز ما چُنین است؟

نه سخنی از شریعت خونریز اسلام هست و نه از متولی‌اش آخوند! یکی نیست از این‌ها بپرسه شما برای کجا و کدامین مردم «می‌اندیشید» و «می‌نویسید»؟

ر.ایرانی

«

از آرمانشهر تا ویران شهر-…ویرانی جهان سرمایه داری؛ گسترش بیکاری؛ گسترش فاصله طبقاتی؛ پایین آمدن و متوقف شدن رشد اقتصادی – و در پاره ای موارد منفی شدن رشد اقتصادی – گسترش جنگ های امپریالیستی؛…

اصلاح ژنتیکی، سود و زیان آن… در سال ۲۰۰۳ جفری اسمیت در اثر دیگری به نام «دانه‌های فریب»نشان می‌دهد…

جنگ برای اشغال فضای عمومی – حضور گسترده مردم در کوچه‌ها و خیابان‌ها، برخلاف ژانر سیاه فرانسوی و آمریکایی و دهشت سینمای اکسپرسیونیستی، تجربه زیبایی شناسانه…

چرا تحلیل طبقاتی به محاق رفت؟ — امروز تحلیل طبقاتی در میان اکثریت تحلیل..

جنبش های ضد جهانی سازی؛ پیشینه، اهداف، سازماندهی–  صورت کنونی جهانی شدن که نولیبرالیسم گفتمان حاکم بر آن است، تنها شیوه و گزینه ی ممکن برای جهانی شدن نیست و جهانی شدن به شکلهای دیگر هم ممکن است…

پلورالیسم رادیکال و مرکزیت طبقاتی – اینک بر همه آشکار شده است که نظام طبقاتی سرمایه داری دارای نقص هایی است…

بازیابی «طبقات در سرمایه داری معاصر – بی تردید مباحثی که پولانزاس در رابطه با طبقه متوسط پیش می کشد…

»