• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«« آیا این انسانست که با الله، محاربه می‌کند یا این الله است که همیشه با انسان، محاربه می‌کند؟»»

 

«« آیا این انسانست که با الله، محاربه می‌کند یا این الله است که همیشه با انسان، محاربه می‌کند؟
الله، که از من می‌خواهد که به زور، به او ایمان آورم، و من خود را آزاد می‌دانم که به هرکه می‌خواهم ایمان بیاورم، آنگاه با من محاربه می‌کند تا این آزادی را از من سلب کند.
الله، از من می‌خواهد که طبق آنچه او می‌گوید بیندیشم، ولی من آزادم، آنگونه که می‌خواهم بیندیشم و باز او با من محاربه می‌کند تا از آزاد اندیشیدن، دست بکشم. والله از من می‌خواهد که طبق امر او بکـُشم و بیآزارم، ولی من جان انسان‌ها را مقدس می‌دانم و طبق امر هیچ خدائی و قدرتی نخواهم آزُرد و نخواهم کُشت، و الله با من محاربه می‌کند.
الله از من می‌خواهد که کسانی را که به او ایمان نیآورده‌اند، نجس و نا‌پاک بدانم و با آنها دوستی نکنم، ولی من باهمه‌ی انسان‌ها دوست هستم، ولو ایمان به هر مذهبی داشته باشند، و الله، با من محاربه می‌کند.
 بدین‌گونه، کار همیشگی الله، محاربه با من‌است، ولی ادعا می‌کند که من محارب با او هستم.

 من سراغ خدائی را می‌گیرم که در فکر حرب با انسان نیست و می‌تواند با انسان، مانند دو دوست باهم زندگی کنند. »»