• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

اینکه در فرهنگ ایران جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟

«اینکه در فرهنگ ایران جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟»

 

 

یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد

یعنی
،
کشتن به حق، برضد حق هست.
حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست

یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد.

یعنی، هیچ‌کسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند

یعنی
،
هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه‌ای، جز جان وخرد انسان، مقدس نیست

یعنی
، هیچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در اندیشیدن ندارد، چون خرد انسان، از جانش می‌جوشد…

یعنی،  فقط خرد انسانی، حق نگهبانی و سامان دادن جان یا زندگی را دارد

یعنی
،  فرقی میان بودائی و یهودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کرد و چینی و هندی نیست…

یعنی،  گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسان‌ها، جان وخرد انسان‌هاست، نه ایمان‌شان به عقاید و ادیان و مکاتب و ایدئولوژی‌ها…

یعنی
،  حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانیست که از جان می‌جوشد

یعنی، «زندگی» برتراز «همه حقیقت‌ها»ست.