« بزرگترین دشمن ایران، و دشمن آزادی درایران »

«« بزرگترین دشمن ایران، و دشمن آزادی درایران، آخوند هست، نه آمریکا »»
منوچهرجمالی