• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

پیوند ِ شوم « آخوند و لات »

«« یک‌بار نگاهی به رستم‌التواریخ بیندازید . هرآخوندی برای تنفیذ امربه معروف ونهی ازمنکر، نیاز به چاقوکشها و اراذل و اوباش ولات و لوتها دارد . انتقاد اهل مکه ازمحمد نیز، همین بود که همه اراذل مکه را دور خودش جمع کرده است.

این یک سنت ریشه دار و نیرومند اسلامی‌است. قدرت این چاقوکشها و لاتها که درعصر صفوی دور ملاها گرد آمده بودند بجائی رسید که سراسرقدرت در اصفهان که پایتخت آن روز بود، دست آنها افتاد و دراثر وجود قدرت این لات ولوتها بود که حکومت صفوی بکلی از پا افتاد و افغانها که مورد ستم مذهبی، از ملاهای شیعه قرارگرفته بودند، با یک ضربه، حکومت صفوی را از ریشه کندند.
کاشانی، لات ولوتهای خودش را داشت. مصدق را همین لات ولوتهای آخوندها انداختند نه شاه وآمریکا وانگلیس.

مسئله بنیادی، مسئله جنگ با لات ولوتها نیست. بلکه مسئله ، از بین بردن اخلاق و دینی است که برپایه امرو نهی وتحمیل و اکراه وقهر بنا شده است.

تا دین واخلاق، برپایه قهر و تحمیل باشد، و حق تحمیل اخلاق و دین با اکراه باشد، این پیوند ِ شوم « آخوند و لات » باقی خواهد ماند و سیاست وحکومت را معین خواهد ساخت. چون آخوندها با همین نیرو، همه ترورهای سیاسی را انجام میدهند و آزادی را ازبین می‌برند. »»

منوچهرجمالی