• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«معیارهای اخلاق»

«معیارهای اخلاق»

از زنده‌یاد پهلوان منوچهر جمالی

 درفرهنگ ارتائی-سیمرغی ِ ایران، معیارهای اخلاق، از خواست‌های (امر و نهی) خدا، مشخص نمی‌شدند، بلکه از شکل‌یابی‌های تخم‌های خدا،‌ دراعمال پهلوانانی که برجسته‌تر و صاف‌تر پیدایش می‌یافتند، مشخص می‌شدند. ازاین رو، اخلاق، دارای تنوع بسیار بود. کارهای سیامک و فریدون و ا‌یرج و‌ کاوه و زال و فرانک (مادرفریدون) و سیندخت (زن مهراب کابلی) و سیاوش، شکل‌گیری‌های تخم‌های خدا، در اعمالی بسیار برجسته بود.‌ این پیکریابی‌های گوهر خدا، در کردارهای این پهلوانان‌، ارزش‌های بزرگ ِاجتماعی و اخلاقی درایران بودند‌. به عبارت دیگر، این خود خدا بود که در رفتار این پهلوانان شکل می‌گرفت و سرمشق و مُدل رفتار مردم می‌گردید‌( نه گفتارش و نه امر و نهی‌اش).

سپس، با چیرگی آموزه‌ی زرتشت، این برداشت از داستان‌ها، فرو کوبیده شد، چون از این پس، این خواست‌های اهورامزدای زرتشت بود که معنای نیک را، در گفتار و کردار و پندارنیک مشخص می‌ساخت، نه پهلوانان. اینست‌که داستان‌های شاهنامه در دوره ساسانیان، همه از دیدگاه یزدان‌شناسی زرتشتی، از موبدان زرتشتی، تحریف و مسخ ساخته شده‌اند