• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

چرا از« سگ» فحش ساخته‌اند؟


«« در فحاشی، برای تحقیر و زشت و نجس ساختن کسی، به او، پدر‌‌سگ یا مادر‌سگ می‌گویند. و با این فحش، ناآگانه، عشق و مهر و دوستی و وفا را در اجتماع، خوار و بی‌ارزش و ضد‌ارزش می‌سازند.

ایرانیان، بدین علت نام این جاندار را، «سگ» گذاشته‌اند، چون سگ، مخفف واژهِ «سنگ» است که به معنای عشق و مهر و دوستی و وفا بوده است. سَگ و سَک و سَخ، مخفف واژه «سنگ» می‌باشند. پیشوند واژهِ سخن (سَخ+وَن)، و پیشوند واژه سگالیدن که به معنای اندیشیدن‌ست، همین واژه است. چون سخن، انسان‌ها را بهم می‌پیوند، و در سکالیدن، تجربیات باهم ترکیب می‌گردند.

 در پهلوی به آسمان، سگ = سک یا آس می‌‌گویند که به معنای سنگ‌ست. چون آسمان، جایگاه عشق و مهر شمرده می‌شد. ما با نجس شمردن و تحقیر و آزردن سگ، نا‌آگاهانه، اصل عشق و دوستی و وفا را در اجتماع، پایمال می‌کنیم. »»

 از استاد منوچهرجمالی