• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«کـُن فیکون»، قدرت مطلق ِ الله !

«« کـُن فیکون، در قرآن که به معنای «باش و شُـد» هست، قدرت مطلق ِ الله را می‌نماید. الله با قدرت بی نهایت‌ش، امر می‌کند که جهان، خلق شود و با این حـُکم، جهان، خلق می‌شود.
ولی در فرهنگ ایران، جهان، پیدایشی است نه خـَلقـی.
خدا، تحول به گیتی می‌یابد. خدا در مهر، گیتی می‌شود.
این پیشینه‌ی فرهنگی، سبب شده است که ایرانیان، به «کـُن فیکون ِالله»، معنای ِمتضادش را داده‌اند. مردم ایران به کسی‌که چیزها را نابود و نیست و  ویران می‌کند، می‌گویند کـُن فیکون کرد.
چرا ایرانیان بدین اصطلاح، چنین معنائی داده‌اند؟
چون فرهنگ ایران برضد وجودیست که همه چیز را با قدرت، خلق می‌کند.
تحول یابی خدای ایران به گیتی، بیان اوج مهر‌و‌رزی اوست. »»

 از استاد منوچهر جمالی