• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»

عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»

«« کسیکه به او ظلم شده است، عدالت می‌خواهد. ولی او در عدالت، فقط مجازات ظالم را می‌خواهد، و در شدت مجازات و قساوت در مجازات ظالم، تسلیت خود را می‌یابد و آنرا عدالت می‌نامد.
ولی ایجاد عدالت، برپایه «مجازات ظلم ظالم بر مظلوم»، عدالتیست بسیار خطرناک. چون هر مظلومی، به ظالم کینه می‌ورزد، و عدالتی که برپایه کینه‌ورزی و کینه‌توزی گذاشته شد، خود، آغاز پیدایش ِظلم تازه‌ایست.
درست مفهوم عدالتی که بر پایه مظلومیت حسین و کینه‌توزی (ثارالله) پیدایش یافته و اساس تشیع می‌باشد، و سده‌هاست که سیاست را در ایران معین ساخته و می‌سازد، فاجعه آفرین بوده است و خواهد بود.  – منوچهر جمالی»»