• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

مسئله ایران «آخوند» است، نه زن، نه اقتصاد، نه سیاست، نه سرمایه داری

 از « استاد جمالی»

«« مسئله ما، ژن نیست، بلکه آخوند است. مسئله ایران بیش ار دو هزارسالست که «آخوند» است، نه زن، نه اقتصاد،  نه سیاست، نه سرمایه داری.
«زن» درفرهنگ ایران، به معنای «زادن» و «‌شناختن» است.
حقیقتی و نوری، حقیقت و شناخت واقعی است که از « گوهر مادینه انسان » زائیده بشود.
هرانسانی، آبستن به حقیقت است. هرانسانی، هر تنی، درگوهرش، زن است، سرچشمه است، مبداء زندگی و روشنائی است. «تن» درمرد و زن هردو، به معنای زهدان زاینده است. ما حقیقتی را که از تن، زاده نشود، حقیقت نمی‌دانیم. این آخوند است که انسان را از سرچشمه حقیقت شدن می‌اندازد. پوشیدن چنین حقیقتی و روشنائی، بزرگترین ستم و فساد در ارض و جنایت به بشریت است.
 کیست که سرچشمه شناخت حقیقت را به ما می بندد؟  آخوند.
آیا حل مسئله آخوند‌ها، ریختن خون آنهاست؟
ولی آخوند، میخواهد زن را که وجودش، زیرآب حقیقت آسمانی او را می‌زند، به تاریکی براند و نا‌پیدا سازد و دروغ آسما‌نیش را بجای آن، برهمه چیره سازد. »»

«جامعه تفاهمی» ضرورت «پیدایش دموکراسی»

برای اندیشیدن از « استاد جمالی»

با ساختن «یک حکومت دموکرات»، دموکراسی در جامعه پیدایش نمی‌یابد. بلکه با «مردمان آزاداندیش و باز» در جامعه هست که حکومت دموکراسی واقعی، زاده می‌شود.

پیدایش دموکراسی، نیاز به «جامعه تفاهمی» دارد. جامعه‌ای که می‌تواند در «تفاهم»، بدون کاربرد زور و تبلیغات دروغین  و هوچی‌گری  و مردم‌فریبی، در زمان‌های اضطراب و اضطرار، تصمیم بگیرد، و به خود، سازمان دهد.