• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

انسان «اصل ابتکار و نوآوری» = دموکراسی

برای اندیشیدن از « استاد جمالی»

دموکراسی بر بنیاد آزادی ِانسان، به عنوان «اصل ابتکار و نوآوری» بنا می‌شود.

اینکه از اسلام یا مسیحیت یا یهودیت … می‌توان دموکراسی را با فن و فوت تاءویل، بزور بیرون کشید، درست نشان فقدان نیروی ابتکار در آنهاست. آنها هیچکدام، مبتکر دموکراسی نیستند. 

دموکراسی با بسیج ساختن توانائی انسان، به نوآوردن در هر گستره‌ای (قانون، اخلاق، اجتماع، اقتصاد) ممکن‌ است.