• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

سخنی کوتاه با آقای سروش

 

*سخنی کوتاه با آقای سروش

حکومتی که بر پایه «خرد مردمان» نباشد، «حقانیت» ندارد. «عدالت و مشروعیت»  هر دو برخاسته از شریعت اسلام است. دوران شریعت‌فروشی، ولو نوع «دموکراتیک‌ش» بسر آمده است و غربی‌ها نیز نگران آینده‌شان در منطقه  هستند، وگرنه از رستاخیز فرهنگی ایران پشتیبانی می‌کردند، تا دمیدن در اجاق سرد شریعت اسلام.

حکومتی که نگاهبان «جان و زندگی» مردمان، از هررنگ و قوم، آئین، مرام ودینی وجنسی، نباشد ، حقانیت ندارد.

حکومتی که از روز نخست، بر پایه خشم و قهر بنا گردیده، و منش و کردارش، خشم و قهرورزی است، از همان روز نخست هیچ حقانیتی نداشته و ندارد.

از دید فرهنگ ایرانی، آرمان حکومتی ایران همواره برآمده از تصویر «ایرج» در شاهنامه باقی می‌ماند. حکومت ایران، می‌بایست برایده‌ی «داد ِفریدونی ومهر ِ ایرجی» قرار نهاده شود تا انگیزه پیوند همه‌ی اقوام و ملل را، رقم زند.

از دید فرهنگ ایرانی، انسانی همانند شما ویاران‌تان نیز «ارجمند» است، چون فرهنگ ایران، با سراندیشه‌ی «قداست جان»، «برابری همه جان‌ها» را بدون هیچ اما و اگری، می‌پذیرد و ارج می‌نهد.
ارزش شما در عقیده یا دین و آئین ‌تان نیست، که کسی نیاز داشته باشد به آن احترام  بگذارد.

در فرهنگ ایران، وارونه دید‌گاه شما، خبری از » امر به معروف و نهی از منکر» نیست، و خویش‌کاری هر انسانی، شاد‌ساختن و پرستاری نمودن از زندگی دیگری است.

فرهنگ ایران، وارونه دید‌گاه شما، زندگی در گیتی را «زندان» نمی‌داند، که «بعد از مرگ» از آن رهائی یابد!  مردمان وگیتی از هم بریده و پاره نیستند. « جهان آرائی»  و آبادانی گیتی از آرمان‌های اصیل فرهنگی ایران بوده و هست. واژه «گیتی» و نهادن این نام بر زنان ایران و طیف معانی آن از جمله «جان»،  خود گواه بر این نگاه ژرف فرهنگی می‌باشد.

فرهنگ ایران،  وحی مقدس، کتاب مقدس، شخص مقدس، سخن و کلام مقدس، واسطه و پیامبـــــر مقدس، آموزه مقدس، نمی‌شناسد. تنها و تنها «جان و زندگی» است که مقدس است، که گزندناپذیر است.

در پایان این سخن کوتاه، گستاخی کرده و به شما و دوستان و یاران‌تان، به روشنفکران هنوز «چپ‌زده» ، و به همه‌ی آنهائی‌که بخاطر ناآشنائی‌شان با ایران و فرهنگ انسان‌دوست‌اش، بخاطر نگاه‌ نادرست‌شان به فرهنگ ایران از دید شریعت ِ اسلامی، و یا غربی‌‌ها، یقین به‌خود، ایستادن بر‌ روی پاهای‌خود، اندیشیدن با ذهن خود را از کف رها نموده‌اند، پیشنهاد آشنائی در گام  نخست و  سپس آشتی  با فرهنگ ایران را دارم.
ما همگی ایرانی هستیم.

رضا ایرانی

_http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=34866_____________________________________________________________________

* «مصاحبه با دکتر سروش» از وبلاگ سبزلینک

http://blog.sabzlink.com/