«زندگی»، مهم‌ترین ارزش!

«زندگی»، مهم‌ترین ارزش

درغرب، با اولوّیت یافتن ارزش‌های اقتصادی دراجتماع، که درراستای تضمین زندگی مردم درگیتی است، ارزش‌های دینی ( رستگاری درآخرت) از اولویت افتاد. جدائی حکومت ازدین، پیایند این تحول در روان وضمیر مردم‌ست.