نوروز جمشیدی بر همه، در سرتا سر گیتی گرامی و خجسته باد

نوروز جمشیدی بر همه، در سرتا سر گیتی گرامی و خجسته باد