• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

«خرم نوروز جمشیدی، فرخنده باد! »

«خرم نوروز جمشیدی، فرخنده باد! »

ﺭﻭﺯخرم* ﻣﺎﻩ ﻓﺮﻭﺩﻳﻦ مادر خدا سیمرغ
ﻮﺭﻭﺯ، ﭘﻴﺮﻭﺯ،  ﺷﺎﺩی ﺁﻓﺮﻳﻦ
ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ،  ﺳُﻔﺮﻩ‌ی ﻧﻌﻤﺖِ ﺯﻣﻴﻦ
ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ ﺧﻨﺪﻩ ﻛﻦ، ﺑﺰﻡ این‌ چنین، ﺭﻭﺯ  این‌ چنین

نوروز
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁبی ﻭ ﺩﺷﺖ،  ﭘُﺮ ﺯ ﮔﻞ
ﻫﺮﻃﺮﻑ نغمه‌های ﺑﻠﺒﻞ
ﺭﻭﺯ ﻧﻮ، ﺟﺸﻦ ﻧﻮ، ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻣﺎﺳﺖ
ﺍی ﻭﻃﻦ، ﻣﻬﺮ ﺗﻮ، ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ

Picture10
ﺟﺎﻡ ﺟﻤﺸﻴﺪ، ﭘُﺮﺷﺪﻩ  ﺯ مِی
ﻧﻮﺵ ﻛﻦ، ﮔﻮﺍﺭﺍ  ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ کی
ﭼﻮﻥ ﻧﺸﺴﺖ  ﺭﻭی ﺗﺨﺖ، ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻮ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺍﻭجی ﮔﺮﻓﺖ

ﮔﻮﻫﺮ ﺍﻓﺸﺎﻥ و ﺑﺨﻮﺍﻥ،  ﺧﺴﺮﻭﺍنی  ﺳُﺮﻭﺩ
یک دل ﻭ یک زﺑﺎﻥ  ﺁﻭﺍﺯ ﺭُﻭﺩ, ﺁﻭﺍز ﺭُﻭﺩ
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ـ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯ


*  خرم( یکی از نام‌های مادر خدا سیمرغ)، روز نخست ماه فروردین بنابر ابوریحان بیرونی (آثار الباقیه) که موبدان زرتشتی، آنرا به روز اورمزد تحریف نمودند!