• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

فکر زنده، زائیدنی‌ است


« فکر زنده، زائیدنی‌ است»

از کتاب «گُستاخی در گُسستن» نوشته منوچهر جمالی

هیچ فکری را با یاد‌گرفتن، نمی‌توان از آن خود کرد. « فکر»، هنگامی ازآن ماست که از ما بزاید.
هر فکر بیگانه موقعی ارزش دارد که من را بیانگیزاند و آبستن کند، تا فکر خود را بزایم.
یاد گرفتن افکار بیگانه، انسان را تباه و بیمار می‌کند. حافظه و فهم ما، زهدان ما نیستند.
 فکر، با سراسر وجود انسان کار دارد. حتی واژه ِ «یاد» در فارسی نیز، با روند زائیدن کار داشته است.