• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

ملت، خود «رهبر» است

ملت، خود «رهبر» است

ملت برای آزادی خود، با تکیه به خردش بر‌می‌خیزد و در این راه نه تنها هیچ بدهی به هیچ‌کسی ندارد، که نیاز به «رهبری» کسی نیز ندارد چون خود ملت «رهبر» است.

ایرانیان نه برای «اصلاح» حکومت خونریز آخوندی، که همانند کــــاوه و فریدون، برای به بند‌کشیدن ضحاک برخاسته‌اند. ملت حق به اشتباه کردن داشته (که درگذشته به امثال رهبران شما گوش سپرد) ولی اکنون ملت درپی جبران اشتباه پیشین است، و درپیکار با حکومت اسلامی، برای بر پایی « جمهوری ایرانی».

ایدون باد!