• « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  «ارتــای خوشه(سیمرغ)»

  گاه نوشتــار ِ
  « رضـا ایــــرانی »


  « آزادی هر ایرانی، زمانی میسر است که شــــریعت اسلام را با فرهــنگ مـردمی ایران مهار ساخته و دوام این آزادی را همــــواره با نگـــه‌داشتن شریعت اسلام با اندیشه‌های «قداست جان و زندگی و خرد مردمان»، و بدور از شمشیر اســلام، ضمانت نمــــاید.
  این تنها راه است، مابـقی، فـــریب و دروغ و ریــــا و ساده‌لوحی خطرناک و از سر، چیرگی شـریعت خونریز اسلام است. »

  بــرای انــــدیشه ایــــــرانی، انسان اندازه حکومت است.


  «« بزرگتـرین دشمن ملــت ایران، حکومت اسلامیست.
  حکومت اسلامی،دهه‌هاست که در همــــه جبهــــه‌های سیـــاسی و اقتـــصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درند‌‌گی و خشونت با ملت ایران می‌جـنگـد.
  اندیشیدن برای پیروز شدن ملــــــــــت ایــــــــران بـــــر حکــــــومت اسلامی
  در این جنگ وحشتناکست که انــــدیشیدن حقیــقی است.»»

 • « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد.

  « زندگی » مـُقـدس است، خدا هم حق ندارد حکم قتل و اعدام بدهد
 • بایگانی

مبارزه با حکومت اسلامی !

از فردوسی زمانه، استاد منوچهرجمالی:

« مبارزه با حکومت اسلامی، تنها یک مبارزه سیاسی نیست. وتقلیل دادن مبارزه، به یک مبارزه سیاسی، نشناختن ماهیت مبارزه، وباختن مبارزه، پیش ازشروع کردن مبارزه است. سکولاریسم هم، چنانچه گمان می‌رود، مسئله یک جبهه نیست. سکولاریسم، با سراسر گستره‌زندگی فردی و اجتماعی سرو کار دارد. مبارزِ سیاسی که می‌خواهد فقط دریک جبهه با اسلام روبرو شود، باید بداند که شریعت اسلام ،همه جبهه‌های زندگی اجتماعی را جبهه جنگ می‌داند، واورا درپیکار، احاطه خواهد کرد. امروزه درغرب، مبارزه سیاسی و مبارزه سکولاریسم را محدود کرده‌اند، چون در دوره رُنسانس ( باززائی) و روشنگری، درجبهه‌های دیگر، دین را عقب رانده‌اند ودر آن جبهه‌ها، دیگرنیاز به ادامه مبارزه ندارند.»